ثبت نام کارگاه مسئولین فنی

جهت ثبت‌نام با دبیرخانه همایش تماس حاصل نمایید.

تلفن: ۰۲۱۸۸۲۰۳۸۴۵