مسئولین همایش

مسئولین همایش

 

IMG_6827

˜جناب آقای دکتر عباس کبریایی‌زاده
رئیس شورای سیاستگذاری همایش
رئیس سندیکای مکمل‌های رژیمی غذایی ایران

جناب آقای دکتر سیدعلی کشاورز
دبیر علمی همایش
مدیر گروه محترم تغذیه بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران

˜˜جناب آقای دکتر محمد تقی‌خانی
عضو شورای سیاست‌گذاری
مشاور وزیر وزارت ورزش و جوانان
سرپرست فدراسیون پزشکی ورزشی
قائم‌مقام ستاد ملی مبارزه با دوپینگ

˜˜جناب آقای دکتر سید عبدالحمید احمدی
عضو شورای سیاست‌گذاری
معاون آموزشی، فرهنگی و پژوهشی وزارت ورزش و جوانان

جناب آقای دکتر جعفر میرفخرایی
عضو شورای سیاستگذاری
دبیر اتحادیه واردکنندگان مکمل‌های غذایی، رژیمی، ویتامینی و گیاهی ایران

جناب آقای دکتر علیرضا اسدی
عضو شورای سیاست‌گذاری
دبیرکل فدراسیون فوتبال
جناب آقای دکتر امید سبزواری
عضو شورای سیاست‌گذاری
رئیس انجمن متخصصین علوم دارویی ایران

جناب آقای دکتر حسن شکوهی
عضو شورای سیاست‌گذاری
رییس اتحادیه واردکنندگان مکمل‌های غذایی، رژیمی، ویتامینی و گیاهی