ثبت نام

مشمولین دریافت امتیاز بازآموزی در پنجمین همایش مکمل های غذایی و رژیمی ۹۵

 

مشمولین دریافت امتیاز بازآموزی در پنجمین همایش مکمل‌های غذایی و رژیمی

هزینه ثبت‌نام(ریال)

امتیاز

مقطع رشته

نام رشته

ردیف

۶۹۰٫۰۰۰

۵/۱۴

دکترای حرفه‌ای

پزشک عمومی

۱

۶۹۰٫۰۰۰

۵/۱۴

دکترای حرفه ای

پزشک عمومی شاغل در طرح خانواده

۲

۶۹۰٫۰۰۰

۵/۱۴

کارشناسی

علوم تغذیه

۳

۶۹۰٫۰۰۰

۵/۱۴

کارشناسی ارشد

علوم تغذیه

۴

۱٫۰۲۰٫۰۰۰

۵/۱۴

دکترای حرفه‌ای

داروسازی

۵

۱٫۰۲۰٫۰۰۰

۵/۱۴

دکترا

داروسازی بالینی

۶

۱٫۰۲۰٫۰۰۰

۵/۱۴

فوق تخصص

گوارش بالغین(داخلی)

۷

۱٫۰۲۰٫۰۰۰

۲۵/۱۰

دکترا

علوم تغذیه

۸

۶۹۰٫۰۰۰

۲۵/۱۰

کارشناسی

علوم بهداشت در تغذیه

۹

۶۹۰٫۰۰۰

۲۵/۱۰

کارشناسی

داروسازی

۱۰

۱٫۰۲۰٫۰۰۰

۲۵/۱۰

تخصص

پزشکی ورزشی

۱۱

۱٫۰۲۰٫۰۰۰

۲۵/۱۰

تخصص

بیماری‌های داخلی

۱۲

۶۹۰٫۰۰۰

۲۵/۷

کارشناسی ارشد

علوم و صنایع غذایی-کنترل کیفی و بهداشتی

۱۳

۶۹۰٫۰۰۰

۲۵/۷

کارشناسی ارشد

داروسازی

۱۴

۱٫۰۲۰٫۰۰۰

۲۵/۷

دکترا

فارماکوگنوزی

۱۵

۱٫۰۲۰٫۰۰۰

۲۵/۷

دکترا

فارماکولوژی

۱۶

۱٫۰۲۰٫۰۰۰

۲۵/۷

تخصص

بیماری‌های قلب و عروق

۱۷

۶۹۰٫۰۰۰

۵/۴

کارشناسی ارشد

پرستاری

۱۸

۱٫۰۲۰٫۰۰۰

۵/۴

فوق تخصص

گوارش اطفال

۱۹

۱٫۰۲۰٫۰۰۰

۵/۴

فوق تخصص

غدد درون‌ریز و متابولیسم

۲۰

۶۹۰٫۰۰۰

۵/۴

کارشناسی

مامایی

۲۱