اطلاعات سومین همایش

محور‌های همایش

  • بررسی راه‌کارهای تضمین زنجیره تامین سالم مکمل‌های ورزشی(تولید، واردات و مصرف)
  • ساماندهی نظام توزیع مکمل‌های ورزشی
  • ضرورت تبین و تدوین سیاست ملی یکپارچه برای تأمین سلامت مکمل‌ها
  • ردیابی مکمل‌های ورزشی در بازار
  • بررسی راه‌کارهای عرضه مکمل‌های ورزشی در بازار مصرف
  • بررسی راه‌کارهای تضمین کیفیت مکمل‌های ورزشی در کشور
  • روش‌ها و فنون کنترل کیفیت مکمل‌های ورزشی در فرایند زنجیره تامین
  • روش‌های ارزیابی سلامت، کارایی و سمیت مکمل‌های ورزشی
  • مکملهای ورزشی و سلامتی ورزشکاران
  • ضرورت تدوین و تبیین فهرست دسته‌بندی مکمل‌های ورزشی