مسئولین نهمین همایش مکمل های غذایی و رژیمی

دکتر عباس کبریایی‎ زاده

رییـس سندیکای تولیدکنندگان مکمل‎ های رژیمی غذایی ایران و
رییس شورای سیاست‎ گذاری نهمین همایش مکمل‎‌های غذایی
و رژیمی

دکتر امیر حسین جمشیدی

دبیر علمی نهمین همایش مکمل‌های غذایی و رژیمی و رئیس دانشکده
طب ایرانی دانشگاه ایران

دکتر عبدالحمید احمدی

معاون فرهنگی و توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان

دکتر عبدالعظیم بهفر

مدیرکل اداره فرآورده‌های طبیعی، سنتی و مکمل اداره سازمان
غذا و دارو

دکتر جعفر میرفخرایی

رئیس هیئت‌مدیره انجمن تولید کنندگان داروها و فرآورده‌های
گیاهان دارویی

دکتر محمود فلامرزیان

عضو هیئت‌مدیره انجمن تولید کنندگان داروها و فرآورده‌های
گیاهان دارویی

دکتر سید علی کشاورز

عضو هیئت‌علمی دانشکده تغذیه بالینی، دانشکده علوم تغذیه
و رژیم شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر محمد ناصری

دبیر سندیکای تولیدکنندگان مکمل‌های رژیمی غذایی