برنامه‌های همایش

  • ارائه مقالات علمی
  • ارائه سخنرانی‌های کلیدی
  • برگزاری پانل تخصصی
  • ارائه امتیاز مربیگری
  • انتشار CDمقالات
  • برپایی نمایشگاه جانبی