کارگاه های آموزشی

برگزارکننده

عنوان کارگاه

مدرس

تاریخ

۱) مطالعات توسعه بازار

۲) آشنایی با ضوابط و فرآیند ثبت مکمل ها در سازمان غذا و دارو

۳) معتبرسازی اتاق‌های تمیز در صنعت داروسازی و مکمل

دکتر علیرضا یکتادوست

دکتر زهرا قلن ‎بر/ دکتر هانیه دهقان

دکتر معصومه کنعانی

۱۳۹۹/۰۴/۱۷

۱۳۹۹/۰۴/۱۸

۱۳۹۹/۰۴/۱۹

۱) داروهای گیاهی پوستی و آرایشی

۲) تهیه CTD داروهای گیاهی و طبیعی

۳) کنترل کیفی داروهای گیاهی

دکتر سامان نصرالهی

دکتر ماندانا نائیلی/ دکتر مریم مشهود

دکتر سعید گودرزی/ دکتر آزاده منایی

۱۳۹۹/۰۴/۱۷

۱۳۹۹/۰۴/۱۸

۱۳۹۹/۰۴/۱۹

۱) آشنایی با مقررات و ضوابط بررسی و ثبت مکمل‌های تغذیه ای

۲) آشنایی با مقررات و ضوابط بررسی و ثبت فرآورده های طبیعی و سنتی

۳) نقش مسئولین فنی در ارتقای کمی و کیفی محصولات سلامت محور

دبیر: دکتر سها بصیرزاده

دبیر: دکتر ماندانا نائیلی

دبیر: دکتر عبدالحسین قاسم زاده

۱۳۹۹/۰۴/۱۷

۱۳۹۹/۰۴/۱۸

۱۳۹۹/۰۴/۱۸

۱) طراحی رژیم ‌های نوین چربی سوزی، مکمل‌ های کاربردی و اثرگذار در آن‌ ها

۲) طراحی برنامه تمرین در میکروسیکل های حجم و کات بر اساس ترکیب بدن

دکتر الیاس کوثری

دکتر مصطفی موسوی

۱۳۹۹/۰۴/۱۸

۱۳۹۹/۰۴/۱۹