مسئولین هشتمین همایش مکمل های غذایی و رژیمی

دکتر عباس کبریایی‎ زاده

رییـس سندیکای تولیدکنندگان مکمل‎ های رژیمی غذایی ایران و
رییس شورای سیاست‎ گذاری هشتمین همایش مکمل‎ های غذایی
و رژیمی

دکتر منوچهر دادگرنژاد

مدیرکل اداره امور فرآورده‎ های طبیعی، سنتی و مکمل سازمان غذا و دارو و
عضو شورای سیاست‎ گذاری هشتمین همایش و نمایشگاه مکمل‎ های غذایی
و رژیمی

دکتر زهرا عبداللهی

مدیرکل دفتر بهبود وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و
عضو شورای سیـاست‌ گذاری هشتمین همایش مکمل‎ هـای غذایی
و رژیمی

دکتر محسن امین

دکترای تخصصی میکروبیولوژی دارویی و دبیر علمی همـایش و
عضو شورای سیاست گذاری هشتمین همایش مکمل‎ های غذایی
و رژیمی

دکتر جعفر میرفخرایی

دبیر انجمن تولیدکنندگان داروها و فرآورده‎ های گیاهان دارویی و
عضـو شورای سیاست‌ گـذاری هشتمیـن همایش مکمل‎ هـای غذایـی
و رژیمی

دکتر مهناز خانوی

عضو هیئت علمی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران و
عضـو شـورای سیـاست ‌گـذاری هشتمیـن همایش مکمـل‎ هـای غذایـی
و رژیمی

دکتر حسن شکوهی

رییس اتحادیه واردکنندگان مکمل‎ های غذایی، رژیمی، ویتامینی و گیاهی و
عضـو شورای سیاست‌ گـذاری هشتمیـن همایش مکمل‎ هـای غذایـی و رژیمی

دکتر سید علی کشاورز

مدیر گروه تغذیه بالینـی دانشکده تغـذیه و رژیم‎ شناسـی دانشگـاه
علوم پزشکی تهران و عضو شورای سیاست ‌گذاری هشتمین همایش
مکمل‎ های غذایی و رژیمی

دکتر سید محمد ناصری

دبیر سندیکای تولیدکنندگان مکمل های رژیمی غذایی ایران و
عضو شورای سیاست گذاری هشتمین همایش مکمل‎ های غذایی
و رژیمی