فایل‌های سخنرانی

دوره هشتم

سخنران

عنوان سخنرانی

دانلود

دکتر الیاس کوثری

Weight Loss & Supplements

دکتر سارا سید صالحی

اداره کل امور فراورده‌های طبیعی، سنتی و مکمل

دکتر معصومه کنعانی

طراحی و احراز کیفیت اتاق تمیز

دکتر علیرضا یکتادوست

تحقیقات بازار با نگاه به توسعه محصولات جدید

دکتر هانیه دهقان

بررسی پروژه تولید قراردادی مکمل‌ها