شرکای مرگ؛کسانی که مکمل نادرست یا تقلبی توصیه می‌کنند


«آمار دقیقی درباره اینکه مکمل های تقلبی و یا غیرقانونی تا چه حد موجب مرگ در این سال ها شده اند نداریم چرا که چنین موردی از ما خواسته نشده است اما اگر درخواستی مبنی بر تحقیق در این مورد باشد می توانیم در تشریح آن را بشمار آورده و اطلاعات آماری بدست بیاوریم.»
دکتر محمد جواد هدایت شده رئیس سالن تشریح مرکز تشخیص آزمایشگاهی پزشکی قانونی کهریزک با عنوان اینکه نسخه یا توصیه مکملی که منجر به مرگ شود؛ می تواند از نظر قانونی فردی که این توصیه یا نسخه را انجام داده است متهم بشمار بیاورد گفت: مکمل تقلبی می تواند ارگان های اصلی را از کار بیاندازد و یا فرد را دچار ایست قلبی کند گفت: تاکید می کنیم جوانان و خصوصا ورزشکاران بدون نسخه پزشک، مکمل دریافت نکنند و برای تهیه هر نوع مکملی از داروخانه ها اقدام کنند.