فرم ثبت نام بر اساس امتیاز بازآموزی-تست

 

 

 

جدول محاسبه