محورها

  • نقش مکمل‌های غذایی و رژیمی در گروه‌های سنی خاص
  • نقش مکمل‌های غذایی و رژیمی در مدیریت و کنترل بیماری‌ها
  • سلامت و کیفیت مکمل‌های غذایی و رژیمی و ورزشی
  • اثربخشی مکمل‌ها در عملکرد ورزشکاران
  • نقش مکمل‌های غذایی و رژیمی در مدیریت وزن
  • مکمل‌های غذایی و رژیمی و ورزشی در چرخه واردات تولید، توزیع و مصرف
  • کاربرد مکمل‌های طبیعی و گیاهی