تاریخچه دومین همایش مکمل‌ها

پس از برگزاری موفقیت‌آمیز اولین همایش و استقبال درخور توجه متخصصان این حوزه، برگزاری متناوب همایش مکمل‌های غذایی و رژیمی با رویکردهای خاص مد نظر قرار گرفت و ۲۸، ۲۹ و۳۰ خرداد ۱۳۹۳ دومین همایش مکمل‌های غذایی و رژیمی با نگاهی به تجویز و مصرف منطقی مکمل‌های ورزشی برگزار شد.