محور‌های همایش

  • نظارت و مقررات کنترل کیفی مکمل‌ها
  • راهکارهای بهبود کیفیت مکمل‌ها
  • روش‌های جدید و کم هزینه کنترل کیفی و کمی مکمل‌ها
  • اصول و مبانی مصرف منطقی مکمل‌ها
  • نحوه پایش سلامت مکمل‌ها در چرخه واردات تولید، توزیع و مصرف
  • مکمل‌های ورزشی و دوپینگ و سوء مصرف
  • مکمل‌ها و سلامت